24.3 C
Athens
Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022
More

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  Το ερωτηματολόγιο του SSM, η «φήμη» των τραπεζιτών και οι γλυκές επενδύσεις

  Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

  Το ερωτηματολόγιο του SSM

  Εναρμονιζόμενη με τη μεθοδολογία του Εποπτικού Βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στη θέσπιση ερωτηματολογίου αξιολόγησης καταλληλότητας (fit and proper) των μελών των διοικητικών συμβουλίων των συστημικών τραπεζών, αλλά και των επικεφαλής των κρίσιμων διευθύνσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο υιοθετήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2021 από τον SSM και πρέπει εφεξής να χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, από τις 15 Ιουνίου 2022 τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και οι σημαντικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών θα πρέπει να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ηλεκτρονικά το «ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλληλότητας μελών διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών σημαντικών ιδρυμάτων». Το εν λόγω ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιείται επίσης σε περίπτωση που υποψήφιος επενδυτής τράπεζας προτίθεται να διορίσει νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής.

  Το βάρος στο reputation

  Μελετώντας το ερωτηματολόγιο, σταθήκαμε στις ερωτήσεις που διατυπώνει στην τέταρτη ενότητα σε σχέση με τη «φήμη» (reputation) των τραπεζικών στελεχών. Το ερωτηματολόγιο του SSM θέτει τα εξής αιτήματα: 1) Εμπλέκεστε ή έχετε εμπλακεί σε τυχόν ποινικές ή συναφείς διοικητικές ή αστικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων όσων εκκρεμούν, έχουν ολοκληρωθεί ή αποτελούν αντικείμενο προσφυγής); Στην ερώτηση αυτή περιλαμβάνονται έρευνες, διαδικασίες ή μέτρα επιβολής κυρώσεων που διενεργούνται ή επιβάλλονται από δημόσιες ή εποπτικές αρχές ή επαγγελματικούς φορείς (δηλ. προειδοποιήσεις, επιπλήξεις κ.λπ.) σε οποιαδήποτε χώρα. 2) Αποτελείτε ή έχετε αποτελέσει εσείς προσωπικά αντικείμενο τυχόν πειθαρχικών αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απαλλαγής από καθήκοντα μέλους διοικητικού συμβουλίου ή απομάκρυνσης από Θέση ευθύνης); 3) Τελείτε ή έχετε τελέσει σε τυχόν διαδικασία πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή σε παρόμοιες διαδικασίες; 4) Έχει τυχόν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ασκείτε ή έχετε ασκήσει διοικητικά καθήκοντα, ή του οποίου τη διοίκηση επηρεάζετε ή έχετε επηρεάσει ουσιωδώς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υποβληθεί ποτέ σε διαδικασία διάσωσης ή σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, ανάκαμψης ή εξυγίανσης; 5) Από όσο γνωρίζετε, έχετε ποτέ συμπεριληφθεί προσωπικά σε κατάλογο αναξιόπιστων οφειλετών ή έχετε αρνητικές επιδόσεις σε κατάλογο που έχει θεσπίσει αναγνωρισμένο πιστωτικό γραφείο ή σας έχει επιβληθεί μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή σε τυχόν τέτοιο κατάλογο; 6) Έχει ποτέ απορριφθεί, αποσυρθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί η χορήγηση σε εσάς εγγραφής σε μητρώο, έγκρισης, ιδιότητας μέλους ή άδειας άσκησης εμπορικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος; 7) Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ήδη σε άλλο σημείο στις απαντήσεις σας, έχετε εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα σε κατάσταση που οδήγησε σε ανησυχίες ή υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας; 8) Αποτύχατε ποτέ να γνωστοποιήσετε επαρκώς τυχόν πληροφορίες για τις οποίες η εποπτική αρχή θα ανέμενε εύλογα σχετική ενημέρωση; Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως ο SSM και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν στέκονται στην επιφάνεια, αλλά μπαίνουν στην ουσία του τί συνιστά «fit and proper» και «reputation».

  Στην Deloitte το GReco Islands

  Η εκπόνηση σχεδίου για την πρωτοβουλία GReco Islands ανατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης στην Deloitte Business Solution. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής GReco Islands, επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη μετάβαση μικρών νησιών προς μία κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Σε αυτή τη βάση, η Deloitte καλείται να υποστηρίξει το υπουργείο Ανάπτυξής σε πολλούς τομείς. Ενδεικτικά, θα προσδιορίσει το πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής της πρωτοβουλίας σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, ήτοι εάν θα υπαχθεί στην Ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία», στη συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, στην εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία, κ.α.. Επίσης, θα προσδιορίσει τους τύπους παρέμβασης στον τομέα της ενέργειας που θα συμβάλλουν στην επίτευξη ενεργειακής και κλιματικής ουδετερότητας των νησιών, τους τύπους παρέμβασης που αφορούν στην κυκλική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και στη βέλτιστη διαχείριση-εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, καθώς και παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας των νησιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσδιορίσει τους τύπους παρέμβασης για την ενίσχυση της θαλάσσιας διασύνδεσης των νησιών και την τουριστική αξιοποίηση της μοναδικής τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων διατροφής. Τέλος, η Deloitte θα πρέπει να προσδιορίσει τους τύπους παρέμβασης για την προώθηση εξαιρετικά γρήγορης ευρυζωνικής σύνδεσης και ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική) που θα αναβαθμίσουν τη ζωή των κατοίκων και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

  Το project Αίγινα της Alchimica

  Η εταιρεία Alchimica ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στον κλάδο χημικών προϊόντων, με κύριο αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή χημικών προϊόντων για τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο. Η εταιρεία προμηθεύεται, κατά κύριο λόγο, πρώτες ύλες τις οποίες αποθηκεύει σε ιδιόκτητες και μη εγκαταστάσεις και παράγει προϊόντα τα οποία εμπορεύεται στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Ωστόσο, η εταιρεία το τελευταίο διάστημα έχει κάνει ένα άνοιγμα στον τουρισμό. Συγκεκριμένα, υλοποιεί μια επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 32 δωματίων – 70 κλινών στην Αίγινα. Η Alchimica έχει προχωρήσει στην ανακατασκευή και την αναβάθμιση συγκροτήματος παλαιών κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκεται στην περιοχή «Κολώνα» του νησιού του Αργοσαρωνικού. Το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου και θα ενισχυθεί με 738.735 ευρώ, με την μορφή φορολογικής απαλλαγής.

  Γλυκές επενδύσεις

  Η σοκολατοποιία Oscar προχωρά στην επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων σοκολάτας που διαθέτει στη θέση Σκαλιστήρι, στον Δήμο Ασπροπύργου, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η επένδυση συνολικού ύψους 1,25 εκατ. ευρώ εντάχθηκε στο καθεστώς ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου και θα ενισχυθεί με 374.909 ευρώ, μέσω φορολογικής απαλλαγής. Η σοκολατοποιία Oscar ιδρύθηκε το 1970 στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη μεγάλη ιστορία των ανθρώπων της, που υπηρετούν τον κλάδο της σοκολάτας από το 1932 στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός από τις εγκαταστάσεις 7.500 τ.μ. που διαθέτει στον Δήμο Ασπροπύργου , διαθέτει και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη και αποθήκες στη Λάρισα και τα Ιωάννινα.

  Πηγή

  Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

  - Advertisement -

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ